Om veilederen

urbant litenill2Veilederen er et arbeidsredskap for å kartlegge urbane områder som kan være egnet for å legge til rette for møteplasser, utfoldelse av aktivitet og rekreasjon.

Hele veilederen for urbane friluftskvaliteter samlet i ett dokument finner du her.

Beskrivelse/kartlegging av området
Vi har delt inn i ulike kategorier for å vise mangfold og muligheter for urbant friluftsliv. Flere av kategoriene kan være overlappende. Ved kartleggingen brukes de kategorier som er relevante for området og tilpasses til lokale forhold. Faktorer som fremmer urbant friluftsliv og som er avgjørende for bruken av grønne områder er dokumentert gjennom forskning. 

Folkehelse i relasjon til urbant friluftsliv
Formålet med å tenke inn friluftsliv i planstrategier er å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil. Lett tilgjengelige arealer som stimulerer til fysisk aktivitet og rekreasjon, kan bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. Sosial integrasjon handler om “å være en del av et større hele”. Retten til tilhørighet og deltakelse i utforming av ens egen hverdag er her grunnleggende. Mer informasjon her. 

Urbant friluftsliv
Friluftsliv er et samlebegrep på en stor og variert gruppe aktiviteter og opplevelser. Det er ikke begrenset til kun opphold i mer eller mindre urørt natur. Her omfattes også menneskepåvirket natur, landbrukets kulturlandskap og naturinnslag i byer og boligområder. Da vi i dette prosjektet primært retter oppmerksomheten mot naturinnslag i byer og boligområder, bruker vi begrepet urbant friluftsliv. 

Hvordan kan verktøyet brukes?
Veilederen kan brukes i alle faser ved utarbeidelse av områdeplaner og reguleringsplaner. Den kan også brukes uavhengig av planarbeid, planprosesser eller ved utvikling av områder eksisterende eller nye områder.

Beskrivelse/kartlegging av området
Vi har delt inn i ulike kategorier for å vise mangfold og muligheter for urbant friluftsliv:

  1. Naturlandskaps- og opplevelseskvaliteter, tilrettelegging og anlegg
  2. Offentlig sikring av områder
  3. Vedlikehold/drift
  4. Fleksibilitet
  5. Nærhet
  6. Sosial bruk/ulike aktiviteter
  7. Fysisk sikring i området.

Ved kartleggingen brukes de kategorier som er relevante for området og tilpasses til lokale forhold. Hver kategori har egne sjekkpunkter.

Faktorer som fremmer urbant friluftsliv og som er avgjørende for bruken av grønne områder er dokumentert gjennom forskning: Avstand, størrelse, antall av elementer og antallet av opplevelser, er de fire miljøfaktorer som ser ut til at påvirke bruken av de grønne områder (ref. Stigsdotter og Schipperijn).

Ved avstand 300 meter fra boligen brukes området 2,7 ganger pr uke. Ved avstand 1000 meter fra boligen brukes området 1 gang pr uke. (OBS! Brukerne kompenserer ikke for mangel av grønne områder i sitt nærområde, ved å oppsøke grønne områder lengere vekk.) ref. ibid.

Etter kartlegging
Når området er kartlagt kan det gjøres en vurdering av behov for fysisk sikring i området og en analyse/oppsummering av området med eventuell forslag til tiltak.
Er området tilfredsstillende, eller er det behov for tiltak i området som gir muligheter for møteplasser, utfoldelse av fysisk aktivitet og rekreasjon?
Eksempel på kriterier for nærhet med mer kan du finne på Kristiansand kommunes nettsider.

Hele veilederen for urbane friluftskvaliteter samlet i ett dokument finner du her.

Kristiansand kommunes arbeid med urbant friluftsliv brukes som eksempel gjennom veilederen.

 

Kommentarer inaktiverade.