Urbant friluftsliv

Urbant friluftsliv

Urbane friluftskvaliteter – veileder med sjekkliste

Hva er «Veileder for urbant friluftsliv»?
Veileder for urbant friluftsliv beskriver en modell for hvordan arbeide med å sikre og legge til rette for urbant friluftsliv. Den er et arbeidsredskap for å kartlegge urbane områder som kan være egnet for tilrettelegging av møteplasser, utfoldelse av aktivitet og rekreasjon.

Hvorfor er den utarbeidet?
Veilederen er et arbeidsredskap for å kartlegge urbane områder som kan være egnet for å legge til rette for møteplasser, utfoldelse av aktivitet og rekreasjon.

Når kan den brukes?
Veilederen kan brukes i alle faser ved utarbeidelse av områdeplaner og reguleringsplaner. Den kan også brukes uavhengig av planarbeid og planprosesser.

Hvordan kan den brukes?
Veilederen/sjekklisten brukes for å kartlegge og beskrive nærområder til urbant friluftsliv. Når kartleggingen er ferdig gjøres det en analyse ut fra om området er tilfredsstillende, eller om det er behov for oppgradering eller nye tiltak i området. Den kan også brukes i medvirkningsprosesser for å synliggjøre urbane friluftsområder og hvilke utviklingsmuligheter disse har.

Hvem er den utarbeidet for?
Veilederen/sjekklisten er laget slik at den kan anvendes av både fagpersoner innen det offentlige, regulanter/tiltakshavere, velforeninger og private personer for å sikre nærområder til urbant friluftsliv.

Menyen under Verktøy – Urbant friluftsliv deler veilederen inn i ulike nivåer. Om du skal ta med deg veilederen ut på fysisk kartlegging kan det være greit å printe ut veilederen i ett dokument, og hele veilederen for urbane friluftskvaliteter finner du her.

Kommentarer inaktiverade.