Statistikk/GIS/indikatorer

For å kunne arbeide best mulig med sosiale aspekter i samfunnsplanleggingen, kreves det god kunnskap og faktabakgrunn om byen, dens ulike områder og innbyggere. Områdetilknyttet statistikk er en god støtte og iblant en forutsetning for å kunne legge et godt grunnlag for arbeidet med de sosiale spørsmålene i en planprosess, fremfor alt i en innledende fase, men også videre under prosessens gang.

Statistikk kan gi en indikasjon på behovet for ulike innsatser og prioriteringer. Det er ikke interessant å bare se tall i en planleggingssammenheng, det er sammenlikningen av den som blir relevant samt den analysen og konklusjonen man kan trekke av dem. Statistikk kan gi et godt bilde av hvordan bydelen/området/stedet forholder seg til andre områder i et lokalt og regionalt perspektiv.

Statistisk grunnlag knyttet til GIS-­‐sjikt

For å kunne arbeide effektivt og muliggjøre et godt analysearbeid, må materialet være godt samlet, lett tilgjengelig og oversiktlig. Statistikk kan hentes fra ulike kilder, eksempelvis fra nasjonale statiske databaser eller fra kommunenes egen kartlegging og utviklingsarbeid i byen.

GIS (Geografisk informasjonssystem) kan med gode resultater benyttes for å gjøre statistisk materiale både lett tilgjengelig og oversiktlig. GIS er et kartsystem og i tillegg en database der en mengde informasjon kan skapes og knyttes til geografiske områder eller enkelte objekter. Systemet er effektivt med et svært bredt bruksområde, hvilket gjør at systemet i dag er vanlig brukt som et felles arbeids-­‐ og kommunikasjonsverktøy innen og mellom ulike planleggingsorganer.

Under følger eksempler på variabler som kan koples til et GIS-­‐sjikt, hentet fra SCB (statistiska central byrån)

 • Befolkning i aldersgrupper
 • Befolkningsutvikling de siste 5-­‐10 årene
 • Utenlandsk/svensk bakgrunn
 • Utdanningsnivå 16-­‐64 år
 • Sysselsettingsstatus/aktivitet 16-­‐64 år
 • Sysselsetting/bransje 16-­‐64 år
 • Sysselsetting/sektor 16-­‐64 år
 • Beboere i botilbudsform
 • Middelinntekt 20-­‐64 år
 • Sykmeldingsnivå 16-­‐64 år
 • Antall foretak/arbeidssteder
 • Foretakenes/arbeidsstedenes størrelse
 • Bilhold

Variablene presenteres forslagsvis i taushetsbelagte absolutte tall og prosenter. Samtlige individbaserte variabler kan presenteres eksempelvis kjønnsinndelt eller ut fra en demografisk gruppeinndeling. Gjennom videre bearbeiding kan også utviklingskurver og tematiske kart genereres i system.

Eksempel på indikatorer og nøkkeltall knyttet til SKB-­‐matrisen.

gis

Kommentarer inaktiverade.