Veileder for beskrivelse av helseeffekter i reguleringsplaner

Beskrivelse av helseeffekter i reguleringsplaner

Arealplaner
https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/overordnede-planer/kommuneplanen/  Plan- og bygningsloven angir ulike typer arealplaner. Plantypene på kommunalt nivå er kommuneplan og reguleringsplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Det kan også utarbeides kommunedelplan for bestemte områder eller temaer. En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Det er to typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering. Områderegulering dekker ofte et større område enn detaljregulering, og er mindre detaljert. Som hovedregel er det kommunen selv som skal utarbeide denne plantypen. Detaljreguleringer fremmes i hovedsak av private forslagsstillere. Prosess og krav til innhold i plandokumentene er likt for de to plantypene. Informasjon om dette finner du under utarbeidelse av reguleringsplaner.

Utarbeidelse av detaljregulering
https://kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/planer/skal-du-utarbeide-en-detaljregulering/  I følgende beskrives de forventninger Kristiansand kommune har til prosessen som leder fram til vedtak av reguleringsplaner. I tillegg viser det hvilke krav kommunen stiller til innhold og utforming av plandokumentene (plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse). I planbeskrivelsen er det et eget punkt om Folkehelse der det stilles krav til at «Alle planer skal ha en beskrivelse av helseeffekt». Det er utarbeidet en veileder for beskrivelse av helseeffekter.

Veileder for beskrivelse av helseeffekter finner du her.

Vedlegget består av en innledning, en SKB-matrise (sosial konsekvensbeskrivelse), spørsmålspakke, statistikk/GIS-indikatorer og integrasjons- og likestillingsperspektiv.

 

Kommentarer inaktiverade.