Målgrupper

soc. kons. liten3I arbeidet med planprosesser og sosiale aspekter/SKB kan konsekvensene for ulike mennesker være svært forskjellige. Derfor er det viktig at man tar utgangspunkt i ulike målgruppers behov løpende gjennom SKB-arbeidet. Det som er et godt planforslag for kvinner er ikke nødvendigvis det for menn. Barn har andre behov enn voksne, og innbyggernes sosioøkonomiske status påvirker også behovene knyttet til vårt fysiske miljø.

De lokale behovene, planens innretning og ulike kommunale styringsdokumenter avgjør hvilke målgrupper som settes i fokus fra gang til gang. De målgrupper som identifiseres i det tidlige silingsarbeidet foran en SKB, som grupper som påvirkes vesentlig av forslaget, skal det rettes et ekstra fokus mot.

Forskjellene mellom innbyggerne vokser 
Bak de gjennomsnittlige tallene som iblant benyttes som en faktabase i byplanleggingen skjuler det seg en annen virkelighet. Forskjellene mellom ulike grupper av innbyggere vokser. Dette gjelder bl.a. helse og livsvilkår. Forskjellene mellom gutter og jenter er i enkelte tilfeller store. Derfor er det viktig å bryte ned statistikken ut over middelstatistikken for hele kommunen. Ulike målgruppers behov kan synliggjøres alt etter hvordan statistikken presenteres. For å øke mulighetene for et godt SKB-arbeid er det verdifullt å sammenstille statistisk underlag ut fra ulike målgrupper og geografiske områder koplet til de sosiale aspektene.

Utarbeidelse av GIS-kart
Er det også mulig å utarbeide GIS-kart (GIS = Geografiske informasjonssystemer) med ulikt målgruppefokus, er det nyttig. Et eksempel på barnekart i GIS er ”Guide till Barnkartor i GIS – ett verktyg för barns inflytande i stads- och trafikplanering” av Berglund og Nordin i Landskapsarkitektur.

Innbyggerdeltakelsen
Målgruppenes behov og konsekvenser for disse kan også fanges opp via innbyggerdeltakelsen. Når utvelgelsen av innbyggere til dialogarbeidet gjennomføres, må de tidlig prioriterte gruppene fra silingsfasen være involvert dersom det er mulig. Da er det mulig både å ta hensyn til konsekvenser for disse gruppene via statistikk og forskning og komplettere med målgruppenes egne erfaringer og perspektiv, hvilket beriker analysen i SKB. Et godt fysisk miljø er spesielt viktig i bydeler der mange innbyggere har begrensede økonomiske og andre ressurser. Dette er ikke i første rekke fordi det vil redusere bosegregeringen, men fordi det i en viss grad kompenserer. De innbyggerne som allerede befinner seg langt nede på den sosioøkonomiske stigen er også de som påvirkes mest negativt av ytre forverringer i det fysiske miljøet. Jo mer segregerte boforhold, desto viktigere er det å kunne tilby måtesteder og muligheter til å møte andre grupper med andre livsstiler. Mennesker med ulik bakgrunn skal få mulighet til å samhandle med hverandre.
(”Stadens rumsliga påverkan på hälsa” av Engquist, Larsson og Pelin 2012, diskusjonsgrunnlag for Malmökommissionen)

Ulike behov
Behovene ut fra et genusperspektiv flettes bl.a. inn ved at det allerede i planleggingsfasen foretar man overveielser rundt hvem som deltar i planarbeidets SKB. Hvordan kjønnsfordelingen ser ut i arbeidsgrupper påvirker de kunnskaper og vurderinger som utgjør resultatet. Statistikken skal så langt det er mulig være inndelt i kjønnstilhørighet. Med dette som grunnlag kan det deretter stilles spørsmål løpende i SKB-arbeidet sant i eventuelle dialoger om hvordan forslagene kan komme til å påvirke henholdsvis kvinner og menn. Dimensjonen om hvordan ting oppleves og hva konsekvensene kan bli for kvinner respektive menn settes løpende opp for de ulike sosiale aspektene samlet by, samspill, dagligliv og identitet.

Hvis det er ønskelig med flere ideer til problemstillinger vedrørende likestilling i fysisk planlegging, kan man lese mer i f.eks. Boverkets rapport ”Jämna steg – checklista för jämställdhet i fysisk planering”/ ”Jämställd samhällsplanering” fra Trafikverket. (lenke)

Evaluering av konsekvenser
Evalueringen av konsekvensene for ulike grupper må også gjøres ut fra både de som i dag bor og virker i et bestemt område og de som kan komme til å flytte dit eller arbeide i området. Det kan oppstå konflikter mellom ulike gruppers behov og hvilke konsekvenser planen kan få for ulike grupper.

 

Kommentarer inaktiverade.