Gjennomføring – delaktighet i høringsfasen

Her får du hjelp til å forstå hvordan større innbyggerdeltagelse henger sammen med høringsfasen i planprosessen.

Ettersom du har kommet lenger i detaljplanprosessen, er planen enda mindre påvirkelig i høringsfasen enn den er i bearbeidingsfasen. Ved høring er et planforslag utarbeidet, og innbyggerne kan ta stilling til forslaget og påvirke spesifikke deler ut fra oppsatte rammer.

Annen innbyggerdeltagelse påvirker ikke den lovfestede høringsprosessen. Høringsmøtene gjennomføres som vedtatt og i henhold til ordinære rutiner.

Uansett om det har vært tilrettelagt for økt innbyggerdeltagelse eller ikke, består denne fasen av to deler. Den første delen består av at kommunen informerer berørte parter om hvordan gjeldende planforslag ser ut og det viktig å være nøye med informasjonen som gis i denne fasen. Hvis innbyggerdeltagelsen har økt underveis, er det viktig å informere deltagerne om at de kan komme med ytterligere synspunkter. Det er også viktig å informere om hvor i prosessen planen befinner seg.

Den andre delen består av å konsultere berørte parter og gi dem mulighet til å levere inn synspunkter til høringen. Det er svært viktig å gjøre rede for hva som kan påvirkes i gjeldende planforslag, for ikke å skape urimelige forventninger hos innbyggerne.

Kommentarer inaktiverade.