Analysere planens karakter

Basert på din definisjon av planens karakter skal du nå analysere svarene, slik at du ser om og hvorfor det er aktuelt med økt innbyggerdeltakelse. Her får du hjelp til å analysere svarene, men husk at hver analyse er unik.

Når du analyserer svarene, ser du om det er behov for en økt innbyggerdeltagelse, og hvilken type deltagelse som er best egnet. Generelt sett betyr et lavt tall en enklere form for deltagelse, mens et høyt tall forutsetter en økt innbyggerdeltagelse. Dette kan imidlertid variere og stemmer  ikke alltid.

Nedenfor får du tips om hvordan du kan resonnere i analysen. Her ser du også en oversikt over ulike former for medvirkning samt en beskrivelse.

  • Høye tall for demokrati tilsier behov for en større innbyggerdeltakelse enn  informasjon.
  • Dersom du får lave tall for demokrati, og kommunen ikke lar seg påvirke når det gjelder planens utforming (for eksempel på grunn av gjeldende lov), er det ikke aktuelt med økt innbyggerdeltagelse. Men for å skape innsyn og øke innbyggernes forståelse for hvorfor planen utformes på en viss måte, bør informasjon og dialog stå sentralt.
  • Selv om kommunen ikke lar seg påvirke når det gjelder utformingen av planen, bør du se om det finnes deler av planen som er åpne for påvirkning. Det vil bidra til mer delaktighet og mindre konflikt.
  • Dersom du får høye tall for kompleksitet/konflikt bør en større grad av innbyggerdeltagelse velges, for eksempel samarbeid. Planen krever mer samspill mellom fagfolk, politikere og innbyggere. Det innebærer at dialogen vil kreve mer tid og høy kompetanse. I komplekse samfunnsspørsmål kan det være lurt å inkludere en prosessleder med kompetanse på dialog.
  • Dersom kompleksitet/konflikt-­nivået vurderes som høyt, men lovgivningen eller andre rammeverk ikke gjør det mulig å påvirke planens utforming, bør dette forklares for innbyggerne for å skape forståelse hos dem. Det er viktig å nå frem med budskapet om at kommunen ikke kan påvirkes når det gjelder planens utforming, slik at konflikten ikke forsterkes. Dette betyr imidlertid ikke at konflikten opphører.
  • Dersom det er behov for økt innbyggerdeltagelse, må man sikre seg at det finnes ressurser som økonomiske midler, tid og/eller økt kompetanse og at dette tydelig fremgår av grunnlagsmaterialet til oppstartsmøte/planprogram.
  • I analysen av hvilken form for deltagelse som er aktuell, er det viktig å se demokrati-, konflikt-­ og ressursanalyser i sammenheng med spørsmålet om det bør opprettes et planprogram. Hvis det utarbeides et planprogram, muliggjøres et høyere deltagelsesnivå ettersom planens utgang er mer åpen, for eksempel fordi det lages flere planforslag.

Oversikt over ulike former for delaktighet:
delaktighet

Du har nå gjort en vurdering om og eventuelt hvorfor du skal ha økt innbyggerdeltakelse. I tillegg har du vurdert hvilken type medvirkning som er best egnet. Med utgangspunkt i disse vurderingene kan du nå legge opp medvirkningsprosessen.

I det videre får du råd og tips til hvordag du kan forberede, gjennomføre og følge opp en medvirkningsprosess.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.