Kulturmiljøer og kulturarenaer

Kulturmiljøer

Hvorfor planverktøy for kultur?

Kultur er et omfattende begrep som kan forstås i retning av kunst, eller som livsform. Vi vet imidlertid at kultur gjerne samler og engasjerer folk. Kultur representerer derfor en positiv kraft i bygging av gode lokalsamfunn. Kulturtilbud og opplevelser bidrar til integrering i hverdagen gjennom å invitere folk «ut» og sammen og åpne for sosial kontakt. For individet fremmes god mental helse gjennom berikende kulturopplevelser og deltakelse i aktiviteter. Når skapertrang og menneskelige ressurser forløses, vekkes også følelse av mestring og velvære. Innslag av kultur i det offentlige rom skal berike, men ikke alltid bare pynte opp.  Særlig kunsten kan få oss til å stoppe opp i en travel hverdag  og undres.

Dessuten konkurrerer byer alltid seg i mellom. Et dynamisk og inkluderende kultursamfunn tiltrekker seg gjerne nye bedrifter og høykompetent arbeidskraft.

Relaterer vi kultur til fysisk planlegging og utforming av det offentlige rom kan kulturoppgaven forstås todelt, som registrering og vurdering av kulturmiljøer og som utvikling av kulturarenaer . Folk liker å ferdes i gamle bygningsmiljøer, og kategorien kulturmiljø knytter seg til bevaring av slike kulturhistoriske verdier. Kulturarenaer knytter seg derimot til etablering av en infrastruktur av steder egnet for kulturaktiviteter. Et godt og variert kulturtilbud engasjerer egen befolkning, bidrar til økt livskvalitet, og kan også trekke besøkende til byen.

Begge kategoriser bidrar således til å gjøre byen eller stedet attraktiv å oppsøke og bruke for alle grupper. Veilederen er et planverktøy for å kartlegge og vurdere områders potensiale ut fra disse to hovedkategorier.

Når kan det være nyttig å bruke verktøyet?
Verktøyet er særlig relevant ved tidlig programmering av planarbeidet. Skal eller kan planen innbefatte noen kulturelementer?  Veilederen kan brukes som underlag for dialoger og åpne workshops i oppstartsfasen, og som sjekkliste i en eventuell sosial konsekvensbeskrivelse.

Hvem kan benytte verktøyet?
Verktøyet kan brukes av alle , og kan gi planleggere og  folk som vil engasjere seg i planprosesser et grunnlag for å utarbeide:

  • innspill om bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, for eksempel forsøk på  gjenbruke og finne nytt innhold for en fraflyttet fabrikk.
  • begrunnede ønsker og behovsunderlag for kulturarenaer, for eksempel lokaler der beboere eller andre målgrupper kan samles til aktiviteter på fritiden.
  • forslag om midlertidige/temporære løsninger for å bringe nye tanker og gi liv til plasser som ikke fungerer. For eksempel plante og forme en solfylt møteplass på en tomt som senere skal bebygges.

Planlegging av kulturtiltak lykkes gjerne best når den kombinerer folkelig engasjement, kommunale beslutninger og eventuelt samarbeid med privat næringsliv. Verktøyet kan tilby partene et felles grunnlag for diskusjon. I dialoger må imidlertid ulike roller og ansvar klargjøres. Det er uheldig å spenne deltakernes forventninger om oppfølging av ønsker og  innspill for høyt. Det kan gjelde vern av bygninger eller etablering av nye kulturtilbud.

Kommentarer inaktiverade.