Planprosessen

Hvert fjerde år vedtas en kommunal planstrategi som består av de faktiske utviklingstrekkene og hvilke utfordringer kommunen har. Kommunen foretar en drøfting av sine strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomheter og vurderer kommunens planbehov de neste fire årene.

Illustrasjonen viser et eksempel på fasene i ulike planprosesser. Fasene går i prinsippet igjen i alt fra reguleringsplaner til områdeplaner og kommuneplaner (arealdel og samfunnsdel). Den første delen av planprosessen vedrørende oppstartsmøte omtaler spesielt en reguleringsprosess, mens resten av prosessen fra planprogram til iverksetting av plan kan brukes i andre planprosesser som kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.

planprocessen_norsk_stor

Oppstartsmøte og planprogram
Oppstartsmøte er møte mellom en tiltakshaver og kommunen. Tiltakshaver kan i denne sammenheng være både private tiltakshavere og kommunen selv, eller andre offentlige myndigheter (som for eksempel Statens vegvesen). Tiltakshaver stiller med forslag/utkast til tiltak/skisser/illustrasjoner/kart og forslag til planavgrensning. I oppstartsmøte skal det avklares om konsekvensutredning skal utarbeides. Det samles inn fakta, datagrunnlag, prognoser, rammer, demografi, økonomisk utvikling, befolkningsutvikling, helsetilstander og andre rammebetingelser for å få en oversikt over de faktiske forhold. Kommunen skal blant annet ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne – les mer her om koblingen mellom folkehelse og plan.
For de planer der er krav om planprogram, skal dette utarbeides som en del av varslingen av planoppstart. Planprogrammet kan betraktes som en ”oppskrift” for hvordan planarbeidet skal utføres.
I arbeidet kan følgende verktøy brukes som refleksjon og idehenting i prosessen: Verktøy for sosial konsekvensbeskrivelse, Veileder for beskrivelse av helseeffekter, Verktøy for dialog og medvirkning, Veileder for urbant friluftsliv og Veileder for kulturmiljøer/arenaer.

Varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn av planprogram i henhold til administrativt eller politisk vedtak. Høringsfrist er minimum seks uker. I denne fasen kan kommunen eller den som melder oppstart bruke Verktøy for dialog og medvirkning for å få tidlig innspill fra innbyggere og offentlig myndighet.

Fastsette planprogram
Bearbeiding/revisjon av planprogram etter høring/offentlig ettersyn. Verktøy for dialog og medvirkning kan være nyttig ved intern avklaring og ved samråd med offentlige myndigheter. Fastsettelse av planprogram, administrativt eller politisk utvalg.

Utarbeidelse av planutkast med konsekvensutredning
Nå utarbeides planforslag med eventuell konsekvensutredning med vurdering av hvilke konsekvenser planen får på forskjellige områder i samsvar med vedtatt planprogram. Helsekonsekvensutredning er et egnet verktøy for å jobbe systematisk med folkehelse på tvers av sektorer. Helsekonsekvensvurdering er også brukt som betegnelse, men er mindre omfattende.

Tiltakshaver utarbeider planbeskrivelse med illustrasjoner evt. prinsippskisse, utenomhusplan og reguleringsbestemmelser som oversendes kommunen for videre behandling.

Kristiansand kommune har egne reguleringsbestemmelser og mal for planbeskrivelse, samt en veileder for beskrivelse av helseeffekter. Verktøy for sosial konsekvensbeskrivelse eller veileder for beskrivelse av helseeffekter, dialog og medvirkning, veileder for urbant friluftsliv og veileder for kulturmiljøer/arenaer kan brukes for å beskrive mulige konsekvenser og forslag til løsning. Dette er den viktigste fasen for medvirkning i planprosessen med mulighet for å få konkrete innspill og forslag til løsninger.

Høring/offentlig ettersyn
Planforslaget med eventuell konsekvensutredning legges ut på høring/offentlig ettersyn. Det kan gjennomføres ulike opplegg for høringsinnspill og høringsmøter – hvor dialog og medvirkning også kan brukes. Planforslaget ligger ute til høring i minimum seks uker.

Bearbeide plan og vedtak politisk utvalg
Kommunen bearbeider innkommende merknader og innspill til planen. Nå kan også verktøy for dialog og medvirkning være nyttig ved internt avklaring og ved samråd med offentlige myndigheter. Planen vedtas politisk. Hvis en innsigelsesmyndighet har reist innsigelse går planen til mekling (innsigelse reises kun til arealplan). Hvis enighet ikke oppnås oversendes planen til Miljøverndepartementet.

Vedtak
Planen vedtas. Dersom planen har gått til Miljøverndepartementet etter mekling avgjøres planen av departementet.

Kunngjøring av plan
Vedtatte planer kunngjøres for offentligheten.

Iverksetting av plan
Nå skal planen iverksettes og bli konkret. Verktøy for dialog og medvirkning, veileder for urbant friluftsliv og veileder for kulturmiljøer/arenaer kan brukes for å gjennomføre tiltak i samarbeid med innbyggerne og andre aktører. Om gjennomføring krever ytterligere samhandling mellom velforeninger, organisasjoner og andre myndigheter kan man på nytt ta i bruk verktøyene.

 

Kommentarer inaktiverade.