Begrepsdefinisjoner

Folkehelse
Defineres som ”befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen” i Folkehelseloven, 2012. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke det som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og fysisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. I tillegg er utjevning av sosiale helseforskjeller viktig i folkehelsearbeidet.

Urbant friluftsliv
Handler om kortreist natur og lett tilgjengelig friluftsliv i nærmiljøet. I SMS-prosjektet setter vi søkelys på den del av friluftslivet som kan utøves i nærmiljøet, slik at terskelen for å utøve friluftsliv blir lavest mulig. God tilgang til natur i aktivitetsvennlige bo- og nærmiljøer er eksempelvis sentralt for å fremme fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv. Forskning viser at bruken av grøntområder faller ved økende avstand fra bolig og mye dokumentasjon underbygger påstanden om at friluftsliv er godt både for vår fysiske og psykiske helse.

Kulturmiljøer
Er definert i Lov om kulturminner §2: ”Med kulturminner menes alle spor av menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til…Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.”

Kulturarenaer
Med kulturarenaer forstås ulike utendørs og innendørs lokaliteter som er åpne for allmennheten og til sammen utgjør byen eller tettstedets kulturelle infrastruktur. Funksjoner og innhold skal særlig svare til kulturlovas krav til kommunene om at alle innbyggere skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Bærekraftig/holdbar byutvikling
FN definerer at bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. I byene må utslipp av klimagasser reduseres. Bilbruken må ned, vi må bygge og bo tettere, og byen må tilby gode bymiljøer og utvikles som sosial arena for alle.

Svenska definitioner

Medborgare
Medborgare är alla som bor, arbetar och vistas i staden.

Medborgardialog
Medborgardialog är en process där tjänstemän och politiker talar och funderar tillsammans med medborgare kring frågor där beslut ska tas. Alla deltagare är överens om att de inte behöver vara överens med varandra och att motsättningar tas med i underlaget för politiska beslut.

Social hållbarhet
Social hållbarhet är den sociala dimensionen i samhällsplaneringen; planering som utgår från människan och hennes behov. Miljöer ska helt enkelt fungera för dem som ska använda dem. Utgångspunkter för social hållbarhet är generations rättvisa, social rättvisa och medborgerligt deltagande.

En socialt hållbar stadsutveckling bör kännetecknas av sådant som att hänsyn tas till olika gruppers behov, att förutsättningarna för människors möten förbättras och att jämställdhet mellan män och kvinnor främjas.

Social konsekvensbeskrivning
En social konsekvens beskrivningen är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i stadsplaneringen och upprättas för att lyfta sociala frågor som t ex olika gruppers behov, förutsättningarna för människors möten och hur jämställdheten mellan män och kvinnor ser ut. Den redogör för och analyserar de sociala konsekvenser som ett förslag skulle medföra om det realiseras utan att beakta frågor kring miljö och ekonomi.

Kommentarer inaktiverade.